Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ANGEL DENTIART  KFT. /KLINIKA  
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Általános rendelkezések

Név :Az Angel DentiArt Kft./Klinika

 címe : 9022.Győr Lukács Sándor u.19.

 adószáma: 22744423-2-08

 Az Angel Dentiart Kft./ Klinika és az általa üzemeltetett http://angeldentiart.hu honlap kezelője az Angel DentiArt Kft./Klinika rendelőiben, a weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak a továbbiakban: „weboldal” által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató  alapján jár el. A weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el az Angel DentiArt Kft./Klinika jelen rendelkezéseit.

A szabályzat célja

Az Angel DentiArt Kft. /Klinika célja, hogy meghatározza az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak kezelése, illetőleg gépi feldolgozása során

 

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, betegségei, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.6. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: Angel Dentiart  Kft./Klinika

Címe : 9022. Győr Lukács Sándor u.19.

adószáma: 26160692-1-18

Email: info@angeldentiart.hu

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével  ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az Adatkezelők Alapszabályában meghatározott orvosok, illetve a külön erre felhatalmazott személyek (orvosok, recepciós asszisztensek, asszisztensek) jogosultak megismerni Adatkezelők az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek számára nem adhatják ki.

 

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére, regisztrációjára terjed ki, tekintettel, az adatfeldolgozás, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik, és az adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

4.1. A regisztrációsorán a pácienseinktől a következő személyes adatokat kérjük:

Név, születési hely, év, hónap, nap, édesanyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, allergia és betegségeire szedett gyógyszerei, TAJ száma.

4.2. Az Angel Dentiart Kft./Klinika adatbázisa a Páciens adatait a későbbiek során ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében is tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni az orvosi titoktartás követelményeit is betartva, sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a páciens kifejezett írásban tett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.

4.3. A Páciens személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.4. A Páciens mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja a Páciens önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a páciens a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően, azt kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzetkipipálásával –illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntesmegadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban a Páciens az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő az Angel DentiArt Kft/ Klinikával kapcsolatos híreket, információkat küldjön a Páciens által a regisztráció során megadott e-mail címre.

5.2. A Páciens a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél, tartalomszolgáltatás küldés.

5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Páciens azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg a Páciens részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Páciens részére. Adatkezelő a Páciens kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal új tartalmaival kapcsolatos információkat, tartalmazó hírleveleket. Az Adatkezelő kizárólag azon Páciensek számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

5.4. A Páciens minden, a regisztráció során rögzített adatai törléséről bármikor, indoklás nélkül rendelkezhet, a hírlevél szolgáltatásról, bármikor indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve az Angel DentiArt Kft/Klinikának  küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Páciens adatait.

5.5. A Páciens által megadott telefonszám az adatkezelő általi felhasználási célja a következő:

Kizárólag kapcsolattartási célokat szolgál.

5.6. A Páciens adatait írott formában és számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a kór előzmények és az aktuális beavatkozások rögzítése, ami a Páciens jogainak betartásával történik.

A honlap látogatása során automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: a Páciens számítógépének dinamikus IP címe, a számítógépének beállításaitól függően a Páciens által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a Páciens azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes (titkos) adatokkal nem tudja összekapcsolni.

5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacyoldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges csak kizárólag.

5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Páciens e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e -mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Pácienst terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Páciens a bejelentkezést követően kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen az Angel DentiArt Kft/Klinika orvosai, illetve a meghatározott munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl a Páciensre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Páciens hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

8. A Páciens jogai

8.1. A Páciens bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Páciens jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Az Angel DentiArt Kft/ Klinika a Páciens kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg adatait. A kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg.

8.3. A Páciens bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Angel DentiArt Kft/Klinika adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Levelezési cím: 9022.Győr Lukács Sándor u.19.

E-mail: info@angeldentiart.hu

8.4. A Páciens bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Angel DentiArt Kft/ Klinika a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A Páciens bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Páciens jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

8.6. Amennyiben a Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Angel DentiArt Kft/ Klinika és a web szolgáltató is jogosult a Pácienssel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Angel DentiArt Kft/ Klinika és a web szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A web Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a web szolgáltató az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót kötelezően tájékoztatnia kell, és ehhez előzetes, kifejezett, írásban tett hozzájárulását kell megszereznie. Ezen hozzájárulás hiányában a felhasználó, bármely, az eredeti céltól eltérő célra a tervezett felhasználást megtilt.

9.3. Az Angel DentiArt Kft/ Klinika és web szolgáltatója is kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a törvény előírása szerint továbbítania vagy átadnia köteles, felhívja a figyelmét ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére is.

Az Angel DentiArt  Kft. Klinika nyilatkozata:

Az Angel DentiArt Kft./ Klinika mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen adatkezelési szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.